Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
warunki zamawiania towarów i ich sprzedaży
 
Właścicielem Sklepu Internetowego https://eogrodniczy24.pl/ jest ROBI Centrum Ogrodniczo-Techniczne, 39-300 Mielec, ul. Padykuły 2, KRS: 0000090119, NIP: 8170002982, REGON: 690030831, sklep@eogrodniczy24.pl, tel. 17 585 31 41
 
SŁOWNIK 
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
a) Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć: strony internetowe za pośrednictwem których klient może składać zamówienie
b) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć – ROBI Centrum Ogrodniczo-Techniczne z siedzibą w Mielcu przy  ul. Padykuły 2 o numerze KRS: 0000090119, NIP: 8170002982, REGON: 690030831.
b) Dniach roboczych - należy przez to rozumieć: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
c) Czasie realizacji zamówienia - należy przez to rozumieć: czas w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi
d) Kliencie - należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej dokonującej zakupu w sklepie
e) Towarze/Produkcie – należy rozumieć towar/produkt prezentowany w sklepie internetowym
f) Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422)
g) Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru
h) Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23.04.1964 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121)
i) Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827)
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego https://eogrodniczy24.pl/ , składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, zasady dostarczania towarów, uiszczania przez Klienta ceny, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy i zasady składania reklamacji.
2. Zamówienia produktów z ofert sklepu https://eogrodniczy24.pl/ można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem https://eogrodniczy24.pl/
3. Do korzystania ze sklepu internetowego przez Klienta wymagane jest posiadanie:
a) komputera z dostępem do Internetu
b) przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
c) aktywnego konta poczty e-mail
4. Zamówienia poprzez Sklep Internetowy https://eogrodniczy24.pl/ są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
5. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku po godz. 16:00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego, a zamówienia złożone od piątku po 16:00 do poniedziałku do 8:00 będą rozpatrywane w poniedziałki.
6. Telefony do siedziby firmy czynne są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. Na adresy e-mailowe można pisać 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
ROBI Centrum Ogrodniczo-Techniczne,
39-300 Mielec,
ul. Padykuły 2

Dział ogrodniczy:
tel. 17 585 31 41 wew. 21 lub 22
ogrod@robi.sklep.pl

Dział techniczny:
tel. 17 585 31 41 wew. 23 lub 24
sklep@robi.sklep.pl

Serwis i wypożyczalnia:
tel. 17 585 31 41 wew. 25
serwis@robi.sklep.pl

REJESTRACJA 
1. Do dokonania zakupów w sklepie niezbędne jest posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową https://eogrodniczy24.pl/rejestracja.html i wypełnić formularz rejestracyjny, w tym podać adres e-mail oraz określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
2. Po zarejestrowaniu w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu podanych danych w formularzu rejestracyjnym.
3. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy
z prośbą o usunięcie konta.
 
INFORMACJA O TOWARACH 
1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego https://eogrodniczy24.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Ceny w sklepie internetowym https://eogrodniczy24.pl/  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych ani kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą sposobu dostarczenia towaru do Klienta. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie na bieżąco. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 
1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie sklepu internetowego.
2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
a) zalogować się do sklepu https://eogrodniczy24.pl/.
b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia a następnie kliknąć przycisk „kup teraz!”
c) wybrać sposób dostarczenia towaru
d) wybrać sposób płatności:
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres po który ma nastąpić dostawa towaru
f) w przypadku dostawy kurierem Klient może podać numer telefonu do kontaktu z kurierem
g) wpisać dane do faktury jeżeli ma być wystawiona faktura VAT
 
h) kliknąć przycisk „zamawiam i płacę” lub „zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności – za pobraniem, przelewem lub systemem płatności ratalnych "CA Raty", obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
i) zaakceptować regulamin
3. W celu wysłania zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji treści regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z „pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podania koniecznych danych osobowych oraz wyboru formy płatności.
4. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu zamówienia za pośrednictwem e-mail przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia.
5. Potwierdzenie o którym mowa w pkt 4 zawierać będzie:
a) opis przedmiotu zamówienia
b) ceny jednostkowe oraz łączną cenę wraz z podatkami, kosztami dostawy i dodatkowych kosztów pod warunkiem, że wystąpią
c) sposób kontaktu ze Sprzedawcę
d) wybraną metodę i sposób płatności
e) wybrany sposób dostawy
f) czas dostawy
g) dane kontaktowe Klienta
h) dane do faktury
i) regulamin
j) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta wiadomości e-mail na podany adres mailowy Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść regulaminu i potwierdza, że zapoznał się z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy.
7. Umowa zawierana jest w języku polskim.
8. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e - mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta przelewem Sprzedawca zwróci pieniądze na rachunek bankowy Klienta.
9. Zamówienia, w których istnieją jakiekolwiek niejasności zostaną zweryfikowane przez pracownika obsługującego sklep, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sprzedawcę. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie, bądź e-mailowo w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. W przypadku dokonania zapłaty Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email podany przez Klienta.
 
10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o:
a)  częściowej realizacji zamówienia – wybór tej opcji powoduje realizacje jedynie dostępnych towarów, sklep zostaje zwolniony z realizacji zamówienia za towary niedostępne
b) anulowanie całości zamówienia – wybór tej opcji powoduje zwolnienie sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia
11. Zamówienia na produkty realizowane są tylko na terytorium Polski
 
ZMIANY W ZAMÓWIENIACH 
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować aż do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.
2. Status zamówienia dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „historia zamówień”.
3. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą lub za pośrednictwem e-mail.
 
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej informację o przewidywanej liczbie dni roboczych w ciągu którego nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.
2. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej – Inpost.
4. W przypadku wyboru formy płatności – pobranie – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
W przypadku wyboru formy płatności – przelew – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100 % wartości zamówienia.
 
WARUNKI REKLAMACJI 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem (2) dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
3. Sprzedawca w terminie (14) czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy dołączając do niego dowód zakupu.
5. Wzór reklamacji w załączeniu.
 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt 7. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Do oświadczenia należy dołączyć zwracany towar.
2. Klient może odstąpić od umowy korzystając z załączonego formularza odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
3. Termin 14 – dniowy liczy się od dnia dostarczenia towaru Klientowi.
4. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary winny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
a) której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
c) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
6. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
7.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Przejdź do strony głównej
  • Darmowa dostawaPrzy zamówieniu powyżej 1000 zł
  • Gwarancja30 dni na zwrot produktu
  • Pomoc ekspertaJesteśmy dostępni 6 dni w tyg.
  • Zniżki dla stałych klientówDołącz do programu partnerskiego
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu